Go to content | Go to navigation

Πρακτικό αξιολόγησης WSN-DPCM 31/10/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

των υποψηφίων για απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Έργου-ΔΡΑΣΗ : Ελληνικών φορέων στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας ARTEMIS Joint Undertaking/Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems JU, με τίτλο «WSN-DPCM/ «Εργαλεία ανάπτυξης, σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων», μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας(ΓΓΕΤ) της Δ/νσης Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας-Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως Διαχειριστικής Αρχής και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (ΕΠΙ) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Δικαιούχος Φορέας, Συντονιστής), σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 14/10/2014.

 

Στα Χανιά σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε σε αίθουσα του ΕΠΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων η Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε με σχετική πράξη του Διευθυντή του Ινστιτούτου Καθ. κ. Μ. Πατεράκη στις 14/10/2014, αποτελούμενη από τους:

 1. Καθηγητή Μιχάλη Πατεράκη, ως Πρόεδρο
 2. Επίκουρο Καθηγητή Βασίλειο Σαμολαδά, ως μέλος
 3. Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Καρυστινό ως μέλος

προκειμένου να εξετάσει τις υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 14/10/2014 για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για :

 

     Θέση: Απασχόληση Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου.

Τυπικά Προσόντα:

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή πτυχίου Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου, από Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Επιθυμητά προσόντα:

Εμπειρία σε προγραμματισμό προσομοιώσεων δικτύων ή σε προσομοίωση διακριτών γεγονότων ή σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων ή σε μοντελοστραφή ανάπτυξη λογισμικού. Επίσης είναι επιθυμητός μεταπτυχιακός τιτλος σπουδών σε αντικείμενα Μηχανικού Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολογιστών.
Αντικείμενο:

Συνδρομή στην προετοιμασία τεχνικών αναφορών, συμμετοχή στη σχεδίαση λογισμικού προσομοίωσης ασύρματων δικτύων αισθητήρων, συμμετοχή στην έρευνα πάνω σε ζητήματα προσομοίωσης αισθητήρων, συμμετοχή στην ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, συμμετοχή στην αποσφαλμάτωση λογισμικού, συμμετοχή στη συγγραφή τεκμηρίωσης λογισμικού, συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων. Πιθανώς να απαιτηθεί η μετάβαση στο εξωτερικό με σκοπό τη συνεργασία με συνεργαζόμενους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Παραδοτέα:

Συνεισφορά στα εξής Παραδοτέα:

 • Περιοδικές αναφορές προόδου του έργου
 • Τεχνικές αναφορές στα Πακέτα Εργασίας 2 ως 8.
 • Δικτυακός προσομοιωτής ασύρματων δικτύων αισθητήρων (ΠΕ 4).
 • Αποθετήριο Πληροφοριών Έργου (Project Repository) για την υποστήριξη εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού (ΠΕ 2 και 4)
 • Σύστημα δοκιμής πεδίου για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (ΠΕ 6).
 • Επιδεικτική εφαρμογή ασύρματου δικτύου αισθητήρων για την παρακολούθηση της στάθμευσης αυτοκινήτων (ΠΕ 7).
 • Επιδεικτική εφαρμογή ασύρματου δικτύου αισθητήρων για την παρακολούθηση της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΠΕ 7).

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που περιελάμβανε την παραπάνω θέση εργασίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.

 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα η παρακάτω μία (1) υποψηφιότητα:

 

Μαντάκος Γεώργιος

Η υποβληθείσα υποψηφιότητα έγινε δεκτή δεδομένου ότι έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα.

 

Αξιολόγηση της υποψηφιότητας

 

 • Ο κ. Μαντάκος καλύπτει τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς είναι διπλωματούχος της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (έτος αποφοίτησης: 2014, βαθμός διπλώματος: 7.99/10).
 • Η διπλωματική του εργασία αφορούσε την υλοποίηση παράλληλων αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων σε συνεπεξεργαστές (CUDA).
 • Επίσης, ο κ. Μαντάκος παρακολούθησε προχωρημένο προπτυχιακό μάθημα σε επεξεργασία δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, στα πλαίσια του οποίου υλοποίησε πρωτόκολλα σε TinyOS.
 • Επομένως, ο κ. Μαντάκος καλύπτει και τα επιθυμητά προσόντα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας.

 

Τελική απόφαση της Επιτροπής

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω αξιολόγηση, αποφάσισε την ανάθεση της μίας από τις τρείς θέσεις εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, όπως καθορίζεται στην αντίστοιχη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στον κ. Μαντάκο Γεώργιο. Για τις υπόλοιπες δύο (2) θέσεις δεν υπήρξαν υποψηφιότητες.

 

 

Τα μέλη της επιτροπής

 Καθηγητής Μιχάλης Πατεράκης  (Πρόεδρος)

 Επ. Καθηγητής Βασίλειος Σαμολαδάς (Μέλος)

 Αν. Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός (Μέλος)