Go to content | Go to navigation

Πρακτικό Αξιολόγησης AquaNet – 27/10/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

των υποψηφίων για απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Έργου – Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» με τίτλο «Διαχείριση Ύδατος για μία Πόλη με Έξυπνο, Αυτόνομο και Χαμηλού-κόστους Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων» (συντ. τίτλου: AquaNet, κωδικός έργου: 11ΣΥΝ_6_925) μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ως Διαχειριστικής Αρχής και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (ΕΠΙ) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Δικαιούχος Φορέας, Συντονιστής), σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 07/10/2014.

Στα Χανιά σήμερα Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε σε αίθουσα του ΕΠΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων η Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε με σχετική πράξη του Διευθυντή του Ινστιτούτου Καθ. κ. Μ. Πατεράκη στις 07/10/2014, αποτελούμενη από τους:
1. Καθηγητή Μιχάλη Πατεράκη, ως Πρόεδρο
2. Επίκουρο Καθηγητή Ευτύχη Κουτρούλη, ως μέλος
3. Αναπληρωτή Καθηγητή Αντώνη Δεληγιαννάκη, ως μέλος
προκειμένου να εξετάσει τις υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 07/10/2014 για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την θέση:

Θέση: Απασχόληση Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου.
Τυπικά Προσόντα:
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς αντικειμένου, από Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Επιθυμητά προσόντα:
Η ύπαρξη εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο.
Αντικείμενο: Συνδρομή στην προετοιμασία τεχνικών αναφορών για την Ε/Ε 1 “Διαχείριση του έργου και πνευματικής ιδιοκτησίας”, καθώς και παροχή ερευνητικού έργου για τις Ε/Ε 3 “Αισθητήρες χαμηλού κόστους”, Ε/Ε 4 “Παροχή ισχύος από χαμηλού κόστους μικρο-ανανεώσιμες πηγές” και Ε/Ε 7 “Πιλοτική πλατφόρμα δοκιμών”.
Παραδοτέα: όπως ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που περιελάμβανε την παραπάνω θέση εργασίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα οι παρακάτω δύο (2) υποψηφιότητες:

1. Χρήστος Κωνσταντόπουλος
2. Χρήστος-Δημήτριος Κούλης

Οι υποβληθείσες υποψηφιότητες έγιναν δεκτές δεδομένου ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

– Ο κ. Χρήστος Κωνσταντόπουλος καλύπτει τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς είναι πτυχιούχος της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (έτος αποφοίτησης: 2012, βαθμός διπλώματος: 7.93/10). Η διπλωματική του εργασία αφορούσε την ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης της ενέργειας που παράγεται από εύκαμπτα φωτοβολταϊκά πλαίσια και έχει αντικείμενο συναφές με αυτό της συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών του σπουδών έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τα γνωστικά αντικείμενα των αισθητήρων, των ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης, καθώς και των ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και συγκομιδής ενέργειας (energy harvesting). Έχει συμμετάσχει στις εξής επιστημονικές δημοσιεύσεις:

• C. Konstantopoulos, E. Koutroulis, “Global Maximum Power Point Tracking of Flexible Photovoltaic Modules”, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 6, pp. 2817-2828, 2014.
• C. Konstantopoulos, E. Kampianakis, E. Koutroulis, A. Bletsas, “Wireless sensor node for backscattering electrical signals generated by plants”, 2013 IEEE SENSORS Conference, pp. 1-4, 2013.
• Ε. Kampianakis, J. Kimionis, K. Tountas, C. Konstantopoulos, E. Koutroulis, A. Bletsas, “Backscatter sensor network for extended ranges and low cost with frequency modulators: Application on wireless humidity sensing”, 2013 IEEE SENSORS Conference, pp. 1-4, 2013.
• E. Kampianakis, J. Kimionis, K. Tountas, C. Konstantopoulos, E. Koutroulis, A. Bletsas, “Wireless Environmental Sensor Networking With Analog Scatter Radio and Timer Principles”, IEEE Sensors Journal, vol. 14, no. 10, pp. 3365-3376, 2014.

Επομένως, ο κ. X. Κωνσταντόπουλος διαθέτει ερευνητική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης εργασίας, οπότε καλύπτει και τα επιθυμητά προσόντα της θέσης αυτής.

– Ο κ. Χρήστος-Δημήτριος Κούλης καλύπτει τα τυπικά προσόντα που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς διαθέτει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (έτος αποφοίτησης: 2010, βαθμός διπλώματος: 6.83/10), όπου παρακολούθησε τον Τομέα (κατεύθυνση) σπουδών “Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφορίας”. Η προπτυχιακή διπλωματική του εργασία είχε θέμα “Μελέτη αλγορίθμων για την αύξηση του ρυθμού μετάδοσης σε κανάλια δεδομένων (DSL)”. Επίσης, έχει παρακολουθήσει το ΔΠΜΣ “Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Επικοινωνιών” του Πανεπιστημίου Πατρών (σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα που κατέθεσε, εκκρεμεί η απονομή του διπλώματος για τυπικούς λόγους). Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του είναι: “Τεχνικές συμπιεσμένης καταγραφής για την επεξεργασία εικόνων μαγνητικού τομογράφου”. Σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμα που κατέθεσε, δεν έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Τόσο ο Τομέας των προπτυχιακών του σπουδών, όσο και τα αντικείμενα της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του, δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης όπως καθορίζεται στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επομένως, ο κ. Χ.-Δ. Κούλης δεν διαθέτει τα επιθυμητά προσόντα για την θέση αυτή.

Τελική απόφαση της Επιτροπής
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη:
1. την ανωτέρω αξιολόγηση και
2. ότι ο κ. Χρήστος Κωνσταντόπουλος διαθέτει τα επιθυμητά προσόντα για την υπό προκήρυξη θέση, ενώ ο κ. Χρήστος-Δημήτριος Κούλης δεν διαθέτει τα επιθυμητά προσόντα για την θέση αυτή, σύμφωνα με την σχετική πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

αποφάσισε την ανάθεση της θέσης εργασίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, όπως καθορίζεται στην αντίστοιχη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στον κ. Χρήστο Κωνσταντόπουλο.

Τα μέλη της επιτροπής

Καθηγητής Μιχάλης Πατεράκης, Πρόεδρος
Επικ. Καθηγητής Ευτύχης Κουτρούλης, Μέλος
Αναπλ. Καθηγητής Αντώνης Δεληγιαννάκης, Μέλος